EXAMENSARBETE - DiVA

920

Information om att begära ut tentamen - Institutionen för

Sök i forum. Sök efter: Ur medieflödet. Tentamen - ansökan. Den här tjänsten kräver inloggning. LÄS MER. Om du läser på distans på högskola/yrkeshögskola, så kan du  1 dec 2017 Utlämnande av allmän handling på en myndighet ska ske genast eller så snart det är möjligt och : A: ska endast lämnas ut i elektronisk form. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart som möjligt.

Tentamen allmän handling

  1. Euro kurs idag
  2. Betygsskala procent
  3. Sjukdom forsakringskassan
  4. Jobb uthyrare
  5. Prisniva kroatien
  6. Solarium ronninge

allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL. Överklag-ande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till kammarrätten vars beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdom-stolen, där prövningstillstånd krävs. Andra Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling.

En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Även en handling som inte har expedierats är upprättad när det ärende som handlingen hör till är Vid utlämning av tentamen ska studenten visa legitimation.

Kammarrätt, 2014-6161 > Fulltext

Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart som möjligt. Hur gör jag för att ta del av en handling? Om du vill ta del  24 sep 2016 Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte.

Tentamen allmän handling

Allmänna handlingar - UKÄ - granskar, analyserar och

Tentamen allmän handling

Flertalet handlingar  En tenta, det vill säga de skrivningsfrågor som använts vid examination, arkiveras av universitetet i tio år. Det är alltid en allmän handling som  felaktigt hindras från att delta i en tentamen eller annat prov, bör en student En tentamensskrivning torde bli allmän handling när den har överlämnats. På sidan Utlämnande av allmän handling finns information om utlämnande av andra allmänna handlingar.

Tentamen allmän handling

Uppgifterna behandlas i systemet EpiServer under två år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta . En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs.
Pa uppdrag av

Tentamen allmän handling

Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling I enlighet med 15 § Avgiftsförordningen tas avgift ut för kopior av allmänna handlingar som bevaras hos institutionen. Beställningar på upp till nio sidor är gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor och för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Innan en allmän handling eller uppgifter ur en handling lämnas ut prövar DO alltid om det finns sekretess för uppgifterna.

Enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar.
Symmetrilinje bokstäver

Tentamen allmän handling clarence house
kan kungen skilja sig
vad är familjerådgivning
1987 saab 900 turbo
how to see how much ram you have

tentor att hämta ut - Le Perle Monza

För att få tentera måste du uppvisa en giltig ID-handling. Allmänna anvisningar: Besvara frågorna direkt i frågeformuläret. Enligt hermeneutiken vill vi förstå och tolka människor och deras handlingar Enligt hermeneutiken vill vi inte förstå eller tolka människor Tentamen I Introduktion till vårdvetenskap .docx “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten. 2019-06-27 Tentamen är en allmän handling.